top of page
Grey Theme Objects

PROJEKTI

image.png

Projekta īstenošanas periods: 31.12.2021. - 30.12.2022.​

Projektā tika noteikts šāds mērķis - skolēnu iekļaujošās izglītības mācību metožu pilnveidošana un skolēnu ar īpašām vajadzībām attīstība un labāka spēja iekļauties sabiedrībā un ikdienas dzīvē.

 

Lai sasniegtu projektā noteikto mērķi:

1. nosūtījām uz kursiem 3 skolas pasniedzējus par šādām tēmām:

1) iekļaujošā izglītība bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, disleksiju, disgrāfiju, diskalkuliju etc.;

2) digitālo rīku izmantošanas iespēju paplašināšana;

3) integrēta priekšmetu pasniegšanas pieeja.

Un vienu skolotāju darbu ēnošanā par šādu tēmu:

1) CLIL metodes pilnveidošana;

2. īstenojām 20 skolēnu mobilitātes un 4 pavadošo personu mobilitātes ar mērķi - veicināt skolēnu ar autiskā spektra traucējumiem, disleksiju, disgrāfiju, diskalkuliju etc. labāku iekļaušanos ikdienas dzīvē un mācībās.

 

Projekta rezultāti:VFCFRD

1. Pēc pasniedzēju mobilitātēm tiek papildinātas mācību metodikas ar kursos un darba ēnošanā apgūtajām tēmām.

2. Pēc skolēnu mobilitātēm notika individuālas pārrunas ar katru skolēnu un pārrunas

ar viņu vecākiem, izzinot kā mobilitāte ir veicinājusi bērnu attīstību.

Projekta īstenošanas periods: 31.12.2023. - 30.12.2024.​

Saskaņā ar Erasmus akreditāciju, projektā ir izvirzīti šādi mērķi:

1. Dažādu mācību metožu pilnveidošana, īpašu uzmanību veltot mācību metožu
pilnveidošanai skolēniem ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām;

2. Iekļaujošās izglītības veicināšana un lielāka izpratne, īpaši veicinot skolēnu ar īpašām
vajadzībām un mācīšanās grūtībām spēju iekļauties sabiedrībā un ikdienas dzīvē.

Projekta īstenošanas periods: 31.12.2022. - 30.12.2023.​

Projektā ir izvirzīti 2 mērķi:

1. mācību metožu pilnveidošana skolēniem ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām; Skolotājiem, kuri veiks apmācības kursos un ēnošanu ārzemēs būs uzdevums dalīties savās zināšanās ar kolēģiem skolā un visā Latvijā, kā arī piedalīties metodiskajās komisijās, uzlabojot apgūstamo priekšmetu metodikas un stratēģijas, kā arī iesaistīties darba grupās darbā pie skolotāju apmācības modeļa izstrādes. Jauniegūtās zināšanas un prasmes tiks integrētas, uzlabojot mācību metodiku, kā arī tiks strādāts pie skolotāju apmācības modeļa pilnveides;

 

2. skolēnu ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām attīstība, labāka spēja iekļauties
sabiedrībā un ikdienas dzīvē.

Pēc skolēnu mobilitātes sagaidām, lai skolēni ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām spētu labāk iekļauties ikdienas dzīvē, spētu attīstīt savus talantus un veiksmīgi organizētu ikdienas dzīvi ārpus skolas.

 

Skolas pasniedzēji, kuri būs devušies mobilitātēs - pēc atgriešanās darbosies metodiskajās sanāksmēs un sniegs priekšlikumus mācību metodiku uzlabošanai, iekļaujot tajās ārvalstīs apgūto gan pēc kursiem, gan ēnošanas. Pasniedzēji, kuri strādās ikdienā ar šīm metodēm veiks analīzi un novērtējumu pēc skolēnu mācību rezultātu snieguma - vai tie ir uzlabojušies.
Pēc skolēnu mobilitātēm:
1) notiks individuālas pārrunas ar katru bērnu un pārrunas ar viņu vecākiem, analizējot kā šī mobilitāte ir veicinājusi bērna attīstību;
2) veiksim skolēnu novērtējošo salīdzinājumu vai mobilitāte ir veicinājusi skolēnu iekļaušanos ikdienas dzīvē (vai ir uzlabojusies komunikācija un vēlme komunicēt ar citiem bērniem u.c.kritēriji).

image.png
image.png

2022. gadā Torņakalna Privātā vidusskola ieguva Erasmus akreditācijas sertifikātu:

image.png
image.png
bottom of page